Azerbaycan Ekonomisinin Bağımsızlıktan Sonraki Entegrasyon Süreci

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurmaq istədiyi iqtisadi modelinə dair

SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ İNNOVASİYANIN TƏTBİQİ VƏ PROBLEMLƏRİ

Azərbaycan sənayesinin inkişaf perspektivi və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası

Azərbaycanda elektrotexnika sənayesinin inkişaf perspektivləri

EKONOMİ’NİN PETROLDEN BAĞIMLILIĞI VE OLUŞTURDUĞU SORUNLAR